Trách nhiệm thứ 4: Đối với Cộng Đồng
  • Intech của chúng ta là một tế bào của xã hội, muốn xã hội, đất nước hùng cường và thịnh vượng thì từng doanh nghiệp phải vững mạnh, Intech phải vững mạnh.
  • Công ty phải đóng vai trò một công dân gương mẫu, đóng góp việc làm và từ thiện cũng như nộp thuế đầy đủ. Không được hoang phí và lãng phí trong tất cả các hành động, phải tham gia vào các cố gắng cải thiện đời sống, sức khoẻ, giáo dục của cộng đồng;
  • Cùng chung tay xây dựng xã hội công bằng, văn mình và tiến bộ;
  • Tất cả các hoạt động này phải quen thuộc với công ty và dần hướng tới quen thuộc với cộng đồng;